Buurte met Buurten - Thema herplanten bomen

 

Door de zomerstorm van 2010 zijn er de nodige gaten geslagen in de laanstructuur van het buitengebied van Neerkant. Volgens de Boswet heeft de gemeente Deurne een wettelijke verplichting om de laanstructuur te herstellen door bomen te herplanten. Inmiddels is een inventarisatie gedaan van de geslagen gaten in deze laanstructuur. Geïnventariseerde omgewaaide bomen  die in het plan meegenomen worden bevinden zich o.a. op de Koeweideweg, Kromme Heitraksedijk, Vuurlinie, Heesterveld, Steenstraat, Schansweg, Tankweg, Munitiestraat, St. Vincentiusstraat, Veenpluisweg en Bospeelweg. Het zal mogelijk niet op alle locaties wenselijk of ( duurzaam en technisch ) mogelijk zijn om bomen op dezelfde locatie terug te planten. Tijdens deze avonden willen wij de bewoners de kans geven hun wensen kenbaar te maken. Middels de ‘Buurte met Buurten’ avonden wil de werkgroep actuele dorpsbelangen de bewoners de kans geven hun wensen kenbaar te maken en inbreng te hebben in de plannen die n.a.v. dit thema opgesteld zullen worden. Dit tevens om op die manier een plan op te kunnen stellen dat met draagvlak van de gemeenschap van Neerkant aan de gemeente Deurne gepresenteerd kan worden.

Wat is het doel van de werkgroep?

 

Het doel...

en intentie van de werkgroep Actuele Dorpsbelangen is om alle geïnventariseerde ( en naar ons idee door de storm omgewaaide ) bomen in laanstructuren op een duurzame en technisch haalbare manier terug te planten met als doel deze laanstructuur te herstellen. Dit in overleg en met draagvlak van de gemeenschap. Bij voorkeur en waar mogelijk op de oorspronkelijke locatie, maar mogelijkerwijs op een alternatieve locatie of in de vorm van compensatie op een duurzamere locatie.

Wat kan de gemeenschap op deze avond van de werkgroep verwachten?

 

Tijdens de avonden ‘Buurte met Buurten’ zal de werkgroep Actuele Dorpsbelangen een korte introductie geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot de bomeninboet. De werkgroep heeft inmiddels een eerste gesprek gehad met de gemeente Deurne en er is een inventarisatie gedaan. Dit is de basis voor ons op te stellen plan. Op de avonden ‘Buurte met Buurten’ zullen deze bevindingen ter inzage aanwezig zijn.

Welke inbreng wordt er van de gemeenschap verwacht m.b.t. het thema?

 

Tijdens de avonden ‘Buurte met Buurten’ kunnen belanghebbende en aangrenzende bewoners en/of agrariërs hun mening geven over het al dan niet terugplaatsen van de geïnventariseerde bomen middels een invulformulier. Mogelijk heeft u een wens voor het NIET terugplaatsen van een boom ( graag horen we dit van u met een reden ervoor en een eventuele alternatieve herplantlocatie t.b.v. de laanstructuur ),of een suggestie om een boom elders terug te planten maar toch de laanstructuur te herstellen.  Maar mogelijk heeft u ook aanvullingen op onze inventarisatie of kunt u ons voorzien van technische informatie t.b.v. een duurzame aanplant ( Kabels en leidingen bv. ).

 

Tot slot is het wenselijk te achterhalen in welke mate of welke vorm een vrijwillige inbreng van de gemeenschap mogelijk is bij de realisatiefase van het plan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn op deze avonden maar toch een inbreng willen hebben, dan kan het op de website aanwezige formulier alsnog geprint worden en voor 26 november ingeleverd worden.

Wat kan de gemeenschap van de werkgroep verwachten?

 

Alle tijdens deze avond opgenomen opmerkingen, adviezen en wensen worden vastgelegd op tekening en in dossier. De werkgroep neemt dit ‘wensenlijstje’ als aanvulling op onze inventarisatie mee in het opstellen van het plan en zal de diverse wensen nader beschouwen en beoordelen. Op basis van deze totale inventarisatie zal door de werkgroep een herplantplan opgesteld worden.

 

 

Download hier het invulformulier