Buurte met Buurten - Thema Verlichting

 

Om op een beleidsmatige manier een goed evenwicht te creëren tussen veiligheid en leefbaarheid, milieubewustheid en kostenbeheersing heeft de gemeente Deurne afgelopen jaar een nieuw beleidsplan opgesteld met betrekking tot de verlichting van de openbare ruimte. Dit plan heeft een kaderstellend en financieel karakter en geeft een eerste aanzet in een erergietechnisch geoptimaliseerde, maar veilige openbare verlichting. Het wijkt nogal sterk af van het tot nu toe gevoerde beleid. De gevolgen van het nieuwe beleid voor de verlichting in de openbare ruimte worden in, het op deze website gepubliceerde beleidsplan, omschreven. Hierin kunt u zien wat de mogelijk gevolgen voor u zijn. Vooral voor het buitengebied zal dit de nodige gevolgen hebben. De gemeente Deurne heeft voor de uitvoeringsprogramma ingestoken op ‘Deurne Koerst op eigen Kracht. Middels het opstellen van een uitvoeringplan, dat gebaseerd is op het in het beleidsplan uiteengezette beleid, kan én wil de werkgroep Actuele dorpsbelangen de kans grijpen dit nieuwe verlichtingsplan voor Neerkant met draagvlak en inbreng van de gemeenschap zelf op te stellen. Middels de ‘Buurte met Buurten’ avonden wil de werkgroep actuele dorpsbelangen de bewoners de kans geven hun wensen kenbaar te maken en inbreng te hebben in de plannen die n.a.v. dit thema opgesteld zullen worden. Dit om op die manier een plan op te kunnen stellen dat met draagvlak van de gemeenschap van Neerkant aan de gemeente Deurne gepresenteerd kan worden.

Wat is het doel van de werkgroep?

 

Doel van...

de werkgroep Actuele Dorpsbelangen is het streven naar een enerzijds  duurzame, veilige en functionele openbare verlichting waarbij anderzijds de gewenste bezuinigingen en beleid van de gemeente Deurne nagestreefd worden. Dit wil de werkgroep bereiken door het huidige verlichtingsplan te inventariseren en te toetsen op het nieuwe verlichtingsbeleid. In een uitvoeringsplan worden de conclusies uiteengezet en worden gewenste omvormingen, saneringen, vervangingen, maar ook afwijkingen en maatwerklocaties uiteengezet.

Wat kan de gemeenschap op deze avond van de werkgroep verwachten?

 

Tijdens de avonden ‘Buurte met Buurten’ zal de werkgroep Actuele dorpsbelangen een korte introductie geven m.b.t. het nieuwe verlichtingsbeleid en de huidige stand van zaken. Inmiddels is het huidige verlichtingsplan geïnventariseerd en is door de werkgroep een eerste aanzet gedaan van de omvorming van het huidige verlichtingsplan naar een nieuw verlichtingsplan dat aansluit op het nieuwe beleid. Onze bevindingen en gedachtegangen zijn in kaart gebracht en uiteengezet. Dit is de basis van het door ons op te stellen uitvoeringsplan. Op de avonden ‘Buurte met Buurten’ zullen deze eerste bevindingen ter inzage aanwezig zijn.

Welke inbreng wordt er van de gemeenschap verwacht m.b.t. het thema?

 

Tijdens de avonden ‘Buurte met Buurten’ kunnen bewoners en belanghebbende hun inbreng of opmerkingen en mogelijk gewenste omvormingen of saneringen kenbaar maken. Mogelijk heeft u een wens voor het verwijderen van een lichtpunt uit kostenbesparend oogpunt of overlast. Mogelijk zijn er wensen met gegronde redenen om juist wél verlichting terug te plaatsen wanneer die door het nieuwe beleid zal verdwijnen of nieuw te plaatsen wanneer die nu niet aanwezig is.

 

Het is wenselijk dat de gemeenschap op de hoogte is van het nieuwe beleid zodat hun wens hieraan getoetst kan worden voordat deze wens bij de werkgroep neergelegd wordt.

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn op deze avonden maar toch een inbreng willen hebben, dan kan het op de website aanwezige formulier alsnog geprint worden en voor 26 november ingeleverd worden.

Wat kan de gemeenschap van de werkgroep verwachten?

 

Alle tijdens deze avond opgenomen opmerkingen, adviezen en wensen worden vastgelegd op tekening en in dossier. De werkgroep neemt dit ‘wensenlijstje’ als aanvulling op onze inventarisatie en uitwerking mee in het opstellen van het plan en zal de diverse wensen nader beschouwen en beoordelen. Desgewenst worden terechte wensen die niet passen binnen de kaders van het beleid middels maatwerkomschrijvingen met moverende redenen uiteengezet en opgenomen.

Download hier het invulformulier