Impressie van de overlegavond in de Moost

Leefbaar en Vitaal Neerkant (LVN) heeft op 15 december een avond in de Moost gehouden over hoe verder met Neerkant. De bijeenkomst was geweldig goed bezocht met ongeveer 200 mensen in de zaal. Er zijn veel onderwerpen besproken om duidelijk te maken over hoe het er nu voor staat wat betreft de verbeteringen van de leefbaarheid  van ons dorp. Wethouder Verhees vertegenwoordigde het College van Burgemeester en wethouders.

Wat aan de orde is gekomen zijn zaken die wij voor eind 2018 gerealiseerd willen hebben of met de uitvoering ervan een begin hebben gemaakt.

  • Herinrichting van het centrum

De werkgroep “wonen en woongelegenheden” gaf een toelichting op de stand van zaken. De voorbereidingen voor de herinrichting van het centrum zijn reeds in volle gang. De werkgroep van LVN is samen met de projectleider van de gemeente en andere ambtenaren nu bezig met de nadere uitwerking in details zoals precieze tekeningen en keuze van de verschillende materialen die zullen worden gebruikt. Ook vind steeds overleg plaatst door de werkgroep met aanwonende als het om bepaalde details gaat.

Ook de wethouder heeft duidelijk verwoord dat de herinrichting nu definitief doorgaat. De kosten van het plan zijn berekend op € 2.236.523,-.

De kwaliteit en de uitvoering zijn hiermee gewaarborgd. Daar waar ruimte komt zal de werkgroep samen met de gemeente de kwaliteit nog verder optimaliseren.

De werkgroep heeft zelf al een enorme bijdrage geleverd in zelfwerkzaamheid en blijft dat doen tijdens de uitvoering. Ook zullen anderen uit het dorp gevraagd worden om in de uitvoering door zelfwerkzaamheid een bijdrage te leveren.

Het is uniek dat een dorp zoveel zelfwerkzaamheid inzet voor werk in de openbare ruimte, waardoor de besparing voor de gemeente voor het totale plan op IDOP-niveau  aanzienlijk is. Of de riolering ook buiten het herstelde centrum wordt meegenomen, hangt volgens de wethouder af van de staat waarin het verkeert . Als duidelijk wordt dat de problemen niet opgelost zijn binnen het centrum door alleen binnen het centrum te vervangen, dan worden ook andere knelpunten buiten het centrumplan meteen meegenomen. In de huidige bekostiging zijn die kosten niet meegenomen.

Na de komende zomervakantie zal met de daadwerkelijke uitvoering van het centrumplan ter plaatse worden begonnen. In het voorjaar dient alles gereed te zijn.

Dankzij ons eigen initiatief en de medewerking van de gemeente gaat het er dan toch van komen!

 

  • Woningbouw in het centrum voor starters en senioren.

De wethouder maakte duidelijk dat het college voorrang geeft aan woningbouw binnen het centrum van Neerkant en vooral voor starters en senioren.

Twee plannen werden gepresenteerd. Beiden zijn een particulier initiatief.

In het tweede deel van Bakkershof is plaats voor een aantal starterwoningen en werd een prachtig plan gepresenteerd in de vorm van een hofje voor aangepaste woningen voor senioren die in Neerkant willen blijven wonen. Het hofje krijgt een mooie uitstraling met de zeven woningen in een cirkel rondom een gezamenlijke ruimte voor verblijf en recreatie. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henk Joosten (0653655640). De belangstelling voor het project bleek op de avond zelf al erg groot te zijn.

Het tweede plan betrof de sloop van het “pand Broekmans” , Dorpsstraat 27. Hier komt ruimte voor een achttal appartementen voor huur en/of koop. Het aantal is afhankelijk van de wensen vanuit het dorp. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen vanuit het dorp. Duidelijk werd gemaakt dat het complex bedoeld is voor de Neerkantse mensen of mensen die hier willen gaan werken en wonen. Het pand moet een mooie uitstraling krijgen en een sieraad voor het dorp worden stelt de eigenaar. Wie belangstelling heeft wordt gevraagd om contact op te nemen met Charlotte Nooyen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wethouder Verhees gaf aan voluit aan de plannen te willen meewerken. Via procedures zullen daarvoor ook wijzigingen in het bestemmingsplan moeten worden aangebracht, dus kost wel even wat tijd voor er daadwerkelijk gebouwd kan worden.

Bovendien gaf de wethouder nog aan dat er reeds concrete plannen zijn voor nog enkele woningen  op het voormalige tenniscomplex.

Bij alle plannen geldt dat vooraf de belangstelling duidelijk moet zijn, want we bouwen niet voor leegstand. Dus het tonen van belangstelling is in dit stadium van groot belang voor de voortgang.

 

  • Herstel groenstructuur in het buitengebied van Neerkant

Door enkele leden van de werkgroep Actuele dorpsbelangen is een plan gemaakt om de groenstructuur zoals we die van vroeger uit gewend waren in Neerkant weer in ere te herstellen. Ten gevolge van de storm in 2010 zijn er nog heel wat extra gaten in de structuur bijgekomen of is de structuur op sommige plaatsen helemaal verdwenen. De werkgroep heeft heel uitgebreid alles geïnventariseerd en heeft ongeveer 450 omgewaaide bomen geteld en nog ongeveer 500 bomen die daarvoor of daarna ook zijn verdwenen. De bedoeling is om in de komende jaren deze bomen met behulp van zelfwerkzaamheid vanuit het dorp weer terug te planten. De werkgroep werkt eerst samen met de gemeente alles nog verder uit om tot een uitvoeringsplan te komen.

De wethouder heeft de volle medewerking toegezegd om het hele plan te realiseren en waar nodig de raad om aanvullende middelen te vragen.
  • Verbetering buitengebied door aanpak Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB’s)  

De werkgroep “werken en werkgelegenheden” gaf aan meerdere doelen die zij zich heeft gesteld de voorrang aan de vrijkomende agrarische bedrijven in het buitengebied, de VAB’s. De werkgroep heeft gesproken met eigenaren die het betreft. Behoeftes zijn geinventariseerd en worden binnenkort met wethouder Biemans besproken door LVN. Daarna worden de mogelijkheden teruggekoppeld naar de betrokkenen en andere belangstellenden. Belangrijk is daarbij gebleken om het vertrouwen van de betrokken VAB-eigenaren te verkrijgen. Of er wel of niet wat met een VAB gebeurd en in welke vorm is uiteindelijk het gevolg van particulier initiatief. De werkgroep vervult een stimulerende en ondersteunende rol door vooral te stimuleren dat er beleidsruime komt voor zoveel mogelijk initiatieven.

 

  • LED-verlichting in binnen en buitengebied:

Zoals reeds bekend heeft de Gemeente Deurne in Juli 2015 een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting vastgesteld. Doel van dit beleid is: sanering en verduurzaming van de openbare verlichting .De werkgroep actuele dorpsbelangen van Leefbaar en Vitaal Neerkant heeft hier actief op ingespeeld door een eigen plan op te stellen en in het afgelopen jaar samen met de gemeente intensief overleg gevoerd, over de uitvoering van dit plan in Neerkant.

We zijn blij dat we op verschillen manieren veel input gehad hebben van onze inwoners, bv n.a.v. de bijeenkomsten in de Moost en publicaties.

In het overleg met de gemeente hebben we de wensen van onze inwoners besproken en hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden . Wij zijn dan ook blij u te kunnen mededelen dat het ons gelukt is om verlichting erbij te krijgen in het bos aan de Moostdijk zodat de jeugd veiliger naar het sportpark kan.

Inmiddels is er een definitief uitvoeringsplan opgesteld en vastgesteld. De aanbesteding op basis van dit plan is reeds geweest.

Hoe het er uit gaat zien staat op de site van Neerkant (www.infoneerkant.nl)  

Heijmans zal in de 2 de week van Januari 2017 starten met de volledige uitvoering van dit plan. Als het weer meewerkt zal de uitvoering ongeveer 3 weken gaan duren.

Mocht u nog vragen hebben over het uitvoeringsplan dan kunt u contact opnemen met Chantal Gielen (06-51083971)  of Angelique v Berlo (06-12067046)


  • Glasvezel in binnen en buitengebied

 

Vanuit de werkgroep werd gesteld dat de glasvezel in het buitengebied er waarschijnlijk wel zal komen.

Moeilijker is om de kernen in de gemeente Deurne van glasvezel te voorzien.

De wethouder gaf aan dat het wel de bedoeling van de gemeente is dat er overal glasvezel komt en dat hij met partijen in overleg is om dat te verwezenlijken. Voor ons centrumplan is het wel van belang dat de voorziening meteen bij de herinrichting in de grond komt zodat er niet in de jaren daarna meteen weer opgebroken moet worden in het centrum bij eventuele verglazing in geheel Deurne.

 

  • Verbeterde binnensportaccommodatie bij de Moost

 

De plannen voor de verbouwing van de Moost voor een betere binnensportaccommodatie voor de verschillende verenigingen in Neerkant liggen klaar. Tijdens de avond bleek ook weer hoe groot het draagvlak hiervoor is vanuit ons dorp. Ook werd nog eens duidelijk dat de helft van de kosten van € 600.000,- door het dorp zelf gedragen zullen worden. Een aanbod dat niet tijdloos is werd duidelijk door Pro-Neerkant gesteld en wat voor een deel ook afhankelijk is van zelfwerkzaamheid wat tevens tijds- en persoonsgebonden is wat betreft bereidheid en mogelijkheid om te doen.

De wethouder gaf duidelijk aan dat de Raad niet bereid is om het resterende bedrag nu beschikbaar te stellen. Dus zal in de komende tijd LVN, in samenwerking met de verenigingen, de Raad nogmaals duidelijk maken dat het voor de verenigingen van levensbelang is dat er nu eindelijk eens een functionele binnensportaccommodatie in Neerkant wordt gerealiseerd en dat onze eigen inbreng daarin niet langer genegeerd mag worden. We raken als dorp vergeleken met andere dorpen in deze regio, wat binnensportaccommodatie voor de verenigingen betreft, steeds verder achterop.

Na het gereed komen van de herinrichting en de grote eigen inbreng vanuit het dorp daarbij, moet de binnensportaccommodatie meteen door het dorp kunnen worden opgepakt. Het werd duidelijk vanuit de zaal en vanuit LVN dat we hierover met deze coalitie nog bindende afspraken willen maken en niet pas op het moment dat er naar groot onderhoud wordt gekeken in 2019 of later, zoals de wethouder stelde.

 

Op deze overlegavond zijn weer belangrijke stappen gezet in het kader van het leefbaar maken en houden van ons dorp. We hebben op allerlei fronten nog veel werk te doen. Het was geweldig zoals we ons op deze avond door zo velen gesteund voelden. Het was prettig dat het college, in de persoon van wethouder Verhees, heldere toezeggingen deed ook al zijn we het nog niet over alles eens.