Leefbaar & Vitaal Neerkant - Stand van zaken

Lees hier de vorderingen en plannen van Leefbaar & Vitaal Neerkant met betrekking tot de centrumplannen, glasvezel, verlichting en binnensporten.

Herinrichting Centrum Neerkant
Wethouder Helm Verhees heeft in een raadsinformatiebrief het uitvoeringsplan voor 2016 van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) bekend gemaakt. Daarin is bij de integrale onderhoudswerkzaamheden vanuit weg- en waterbeheer de herinrichting van het dorpscentrum meegenomen. Er is een bedrag van € 1.200.000 opgenomen.De wethouder schrijft hierbij in zijn toelichting dat Leefbaar en Vitaal Neerkant het initiatief heeft genomen om tot herinrichting van de dorpskern Neerkant te komen. Hij geeft aan dat vanuit de gemeente hierop is geanticipeerd door vanuit het principe “ werk met werk maken” bovenstaand bedrag al is vrijgemaakt. Verder geeft hij aan dat het totaal benodigde budget voor de herinrichting en rioolvervanging van de kern Neerkant hoger is dan de € 1.200.000 die  in het uitvoeringsplan reeds zijn opgenomen. De wethouder meldt verder dat samen met de werkgroep Wonen van Leefbaar en Vitaal Neerkant nu gewerkt wordt aan het definitieve ontwerp  en dat hij op korte termijn via de gebruikelijke procedure een Raadsvoorstel zal aanbieden aan de Raad met de vraag om nog extra middelen beschikbaar te stellen om het totale project te realiseren.

Hiermee is een heel belangrijke stap gezet in de richting van realisatie. We moeten ons echter wel realiseren dat er nu nog heel wat tijd nodig is om alle voorbereidingen af te ronden, voordat ook werkelijk de schop in de grond gaat. De verwachting van ons is dat het grootste gedeelte van de herinrichtingswerkzaamheden in 2017 zullen plaatsvinden. In samenwerking met de werkgroep Wonen worden de laatste punten en komma’s gezet en zal vervolgens door de werkgroep, samen met de projectleider van de gemeente, aan de verdere uitwerking worden begonnen.

Binnensportaccommodatie
Leefbaar en Vitaal Neerkant heeft in haar projectplan voor 2014/2018 ook het doel opgenomen om het functioneren van de verenigingen te helpen verbeteren. De leefbaarheid van het dorp is sterk gebaat bij een betere binnensportaccommodatie, dan het gymzaaltje wat nu al 45 jaar dienst doet als zodanig. Elders buiten Neerkant moeten sporten en ook trainen, zet het goed functioneren van de sportverenigingen die geheel of gedeeltelijk van een binnensportaccommodatie gebruik willen maken, steeds meer onder druk.

Daarom heeft de Stuurgroep van L&V Neerkant in 2014 al contact opgenomen met het parochiebestuur om te bezien of een ander doel, het behoud van het kerkgebouw voor een lange tijd, gecombineerd kon worden met een wens voor een binnensportaccommodatie. De plannen hiervoor zijn uiteindelijk in november op de vier avonden van “Buurte met Buurten” gepresenteerd. Helaas is uit overleg met de Gemeente en het Parochiebestuur gebleken dat de financiële last voor aanpassing en exploitatie voor L&V Neerkant te hoog zou uitpakken. Vervolgens heeft de Stuurgroep een ander doel, namelijk het behoud van bestaande gemeenschappelijke accommodaties zoals De Moost, gekoppeld aan het realiseren van een goede binnensportaccommodatie. Dit alternatief is gepresenteerd op een presentatie voor de raadscommissie Vastgoed en wonen, van de gemeente Deurne op 25 januari 2016.

Op dit moment worden door de Stuurgroep en het bestuur van De Moost de verbouwplannen van De Moost gezamenlijk verder op hoofdlijnen uitgewerkt en van een onderbouwing voorzien.

Op donderdag 24 maart zal het plan voor alle belangstellenden uit Neerkant worden gepresenteerd in De Moost. Dit plan kan alleen gerealiseerd worden als de gemeente bereid is om ongeveer 50% van de kosten voor haar rekening te nemen. L&V Neerkant pleit er voor om deze aanpassing integraal met de overige herinrichting van het centrum aan te pakken zoals dat ook ons plan al was bij de herinrichting van het kerkgebouw. Het college van Burgemeester en wethouders en de Raad moeten zich nog over dit plan uitspreken. Begin april zal de Stuurgroep het plan met de bijbehorende onderbouwing bespreken en indienen bij wethouder Verhees. Wij pleiten ervoor het benodigde budget voor de herinrichting van het centrum en het realiseren van een adequate binnensportaccommodatie voor Neerkant in één keer aan de Raad aan te bieden, maar het is het College  van B&W dat daarover beslist.


Glasvezel in het buitengebied:

  • Firma Mabib, een particuliere onderneming uit de buurt van Oss,  zal in een aantal buitengebieden in Brabant glasvezel aanleggen omdat de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) de subsidie aanvragen van Mabib heeft goedgekeurd.
  • De glasvezel wordt gelegd in die gebieden waar geen coax kabel ligt van Ziggo en waar geen VDSL mogelijkheden zijn >30 Mb/s.
  • Volgens de conceptplanning van Mabib zal de uitrol binnen 2-3 jaar (2016-2018) plaatsvinden.
  • Bewoners dienen bij te dragen in de kosten door middel van een eenmalig bijdrage of een maandelijkse bijdrage gedurende X aantal jaren.
  • Geen vraagbundeling (er wordt vooraf niet gevraagd of men meedoet)
  • Op de website van Mabib kunt u meer informatie hierover vinden.
  • Indien u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met Henk Pijnenburg of Leo van Heugten van de werkgroep verbondenheid.


Ledverlichting

In de afgelopen maanden is er door enkele leden van de werkgroep actuele dorpsbelangen hard gewerkt aan een nieuw verlichtingsplan voor het binnen- en buitengebied. Dit is opgepakt omdat de Raad van de gemeente Deurne in juni 2015 een nieuw verlichtingsbeleid heeft vastgesteld. Doel van de gemeente Deurne daarbij is om in de komende 22 jaar a) via sanering een bepaalde bezuiniging te realiseren en b) alle verlichting te vervangen in Ledverlichting.

Omdat de werkgroep dit voortvarend heeft opgepakt en zelf met een aan het beleid getoetst plan is gekomen, heeft wethouder Verhees besloten om Neerkant als pilot aan te wijzen en daar als eerste binnen de gemeente tot sanering van verlichting en het plaatsen van ledverlichting over te gaan.

Op de avonden van “Buurte met Buurten“ in november heeft de werkgroep al informatie over het beleid gegeven. Ook heeft de werkgroep toen via een vragenformulier bij alle inwoners informatie ingewonnen, om te weten te komen wat voor de inwoners belangrijke punten zijn, zodat daarmee zoveel als mogelijk rekening kan worden gehouden.

Vervolgens heeft de werkgroep met oog voor alle input haar plannen verder uitgewerkt. Daarbij heeft veelvuldig goed overleg met de gemeente plaatsgevonden, onder begeleiding van Heleen Lieftink, een door de gemeente Deurne benaderde externe adviseur op het gebied van openbare ruimte met als specialiteit licht/donkerte. In die overlegmomenten is goed gekeken naar de theorie, maar zeker ook de praktijk. Zo zijn partijen bijvoorbeeld al verscheidene malen door het binnen- en buitengebied van Neerkant rondgereden om de knelpunten op te sporen, te kijken hoe de kwaliteit van de huidige verlichting is, alternatieven te bespreken etc.

Natuurlijk zullen er keuzes moeten worden gemaakt, zowel voor binnen- als buitengebied. Daarbij staat voorop dat we samen met alle inwoners en betrokkenen tot een oplossing willen komen. We willen tot een definitief plan komen, dat zo veel als maar mogelijk aan de wensen van alle inwoners voldoet en voor iedereen acceptabel is.

De werkgroep wil daarom graag in een openbare bijeenkomst een definitief plan in concept voorleggen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Die bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 24 maart om acht uur in De Moost. Deze raadpleging wordt gecombineerd met de bijeenkomst over de verbeterde sportaccommodatie bij De Moost. Overigens, zodra het plan definitief is, zal de gemeente snel een begin maken met de uitvoering.