Het laatste nieuws

Informatie herinrichting dorpskern

Voor de kermis wordt op het kerkplein de verharding aangebracht zoals afgesproken met de organisatie van de kermis. Rond het kerkplein zal zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt worden.

Tijdens de Kermisweek wordt er uitsluitend gewerkt in de St Vincentiusstraat en/of aan de Moostenstraat ter hoogte van huisnummer 20, 22, 24. Hier zal een koppeling gemaakt worden voor de afvoer van de Hemelwaterriolering.(voor situatieschets zie Situatieschets Moostenstraat)

In week 28 zal het asfalt rond het kerkplein verwijderd worden en zullen de laatste onderzoeken naar explosieven gedaan worden. Na vrijgave van de Explosieven dienst zal het kerkplein gereed gemaakt worden voor de nieuwe situatie. Na de bouwvak zal dit afgerond worden.

 

De Dorpsstraat zal zaterdag 21 juli a.s. weer toegankelijk zijn voor het doorgaand verkeer. De bus zal vanaf die dag ook weer de route gaan rijden over de Dorpsstraat.

Na de bouwvak zal het zeker nog 5 weken gaan duren voor de aannemer alles gereed heeft. De groen inrichting vindt in het najaar plaats d.m.v. zelfwerkzaamheid. De toekomstige groenstroken worden binnenkort ingezaaid met een groenbemester. Verder zullen we tussentijds met een aantal vrijwilligers nog het straatmeubilair plaatsen en de bushalte verder afwerken.

 

Tijdens de Bouwvakvakantie zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer zal er zorg voor dragen dat de bewoners dan weer allemaal bij hun woningen kunnen komen.

 

Patrick Moors 0650625213(toezichthouder vanuit de gemeente) en Jos van der Sluizen 0651395303(BLM wegenbouwer/ aannemer) kunt u benaderen indien er vragen en/of opmerkingen zijn van uw kant.

Informatie over de fasering en de omleidingen is te vinden op de website van InfoNeerkant.nl :   http://www.infoneerkant.nl/images/Infoavonduitvoering.pdf

 

Namens de Werkgroep wonen en woonomgeving van Leefbaar en Vitaal Neerkant:  Harold van der Aa, Remco Bukkems, Pieternel Janssen, Henk Joosten, Ruud Petit, Patrik Trines, Ton Schreurs (voorzitter), Toine Verstappen en Jos de Vries.

 VAB impuls

Eigenaren leegstaande stallen grijpen VABimpuls aan

 

Vanaf 1 maart stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de voucherregeling van VABimpuls. VAB staat voor vrijgekomen agrarische bebouwing. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslissing over herbestemming of sloop.

 Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. De vouchers gelden voor lege stallen en schuren die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. Van de 72 aanvragers die tussen oktober 2017 en januari 2018 een aanvraag indienden, loopt inmiddels met 54 eigenaren een adviestraject. De meeste aanvragen komen uit de gemeenten Sint-Anthonis, Hilvarenbeek, Cranendonck, Deurne en Gemert-Bakel. Op dit moment geldt de voucherregeling alleen voor lege stallen en schuren waar geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden. De provincie onderzoekt de mogelijkheid om de regeling op korte termijn uit te breiden voor agrariërs die hebben besloten te stoppen met hun bedrijfsvoering, maar nog niet gestopt zijn.  De voucherregeling wordt uitgevoerd door Brabant Advies en Stimulus, en is een initiatief van de Taskforce VAB’s, waarin de provincie Noord-Brabant en 22 Brabantse gemeenten samenwerken bij de aanpak van leegstand in het buitengebied. https://www.stimulus/voucher-vab/

2e ronde

Vanaf 1 maart zijn de vouchers opnieuw aan te vragen via www.vabimpuls.nl. De 2e ronde duurt tot eind 2018, of totdat het subsidieplafond van € 350.000 is bereikt. Hiermee kunnen naar verwachting 75 eigenaren van lege stallen worden geholpen. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 4.000, die de eigenaar kan inzetten voor een ondersteuning in twee fasen. De 1e fase bestaat uit een oriëntatiegesprek en een haalbaarheidsanalyse en is voor de eigenaar kosteloos. In de 2e fase wordt een start gemaakt met de uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming. Hiervoor betaalt de eigenaar een eigen bijdrage van 62,5%.

Aanpak leegstand

 

VABimpuls bestaat uit een kennisplatform en de voucherregeling, en maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand. Belangrijke uitgangspunten in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en dat de gemeente de eerste overheid is in de aanpak van leegstand. Rond leegstand in het buitengebied werkt de provincie daarom samen met wethouders van 22 Brabantse gemeenten in een taskforce. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “De omvang en impact van de leegstandsproblematiek in het buitengebied is heel groot, maar een succesvolle aanpak kan alleen maar door maatwerk toe te passen. De VABimpuls geeft invulling aan die maatwerkbenadering. Daarnaast ben ik blij met de gezamenlijke inspanning met de gemeenten in de taskforce om alle mogelijkheden te verkennen en te benutten.”

 


Brief familie Tsigahannis

Beste dorpsbewoners,

Zoals jullie weten zijn in ons dorp gehuisvest een gezin met 3 kinderen uit Eritrea. Zij

wonen in de Brandsmastraat, de man Tsigahannis (achternaam is Abraha

Gebremeskel) al sinds februari 2015 en zijn vrouw Firori (achternaam is Kidane Mehari)

met haar 3 kinderen sinds november 2016. Aangezien de familie geen Engels spreekt en

hun taal Tigrinya is hebben ze veel ondersteuning nodig. De familie is christelijk, en de

kinderen Natnael ( jongen 9 jaar) en Jursalem (meisje 7 jaar) en Nazaret (meisje 5 jaar)

zitten op de Piramide in Deurne. Ze zitten daar in een kleine speciale klas waar veel

aandacht wordt besteed aan taal, schrijven en rekenen. In een jaar tijd hebben de

kinderen het Nederlands al redelijk goed onder de knie, en boven verwachting zullen de

kinderen dus al in Neerkant op school komen na de grote vakantie 2018. De eerste

contacten zijn al gelegd met de basisschool in Neerkant. De ouders zitten sinds mei

2017 op het ROC in Helmond waar ze 3 keer per week naar toe gaan. Omdat beide

ouders nauwelijks basisonderwijs hebben genoten zitten ze daar op een

analfabetiseringscursus. Voor hen is het wel veel moeilijker om de taal te leren.

Daarom krijgen ze van Nel Cosijn thuis ondersteuning met het lezen, schrijven en

uitspreken van de Nederlandse taal. De 2 oudste kinderen zitten inmiddels op het

voetbal in Neerkant en zijn bij Jong Nederland aangemeld. In maart gaan alle 3

kinderen het zwemdiploma zien te bemachtigen in Deurne. Voor de dagelijkse steun

kunnen ze rekenen op de hulp van de buurvrouw Roos Dielissen. Voor alle andere zaken

ondersteunt ondergetekende de familie. Ook kunnen we rekenen op steun van Ad

Cosijn, en Sophie en Jos Schepman indien we hen daarvoor nodig hebben. Indien het

complexen vragen zij hebben wij altijd ondersteuning van de LEV Groep in Deurne. De

familie laat ook weten dat ze erg dankbaar zijn voor de vele hulp die ze krijgen

aangeboden. Tsigahannis en Firori hebben dan ook aangegeven graag wat terug te

doen voor de Neerkantse mensen als zij iets kunnen betekenen. Voor de vrije dinsdag

zoekt Tsigahannis nog werk als vrijwilliger. Dus als iemand hem hiermee kan helpen

zou dat leuk zijn. Indien hij of zij nodig zijn bij activiteiten in Neerkant willen ze graag

helpen. Want contacten zijn vooral nodig om het Nederlands te leren. Voor vragen

hierover kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Henk Pijnenburg

06-18272609 of 0774663699


Tijdelijke bushaltes

Informatie betreft de tijdelijke bushaltes en de haltes die komen te vervallen tijdens de herinrichting van de dorpskern van Neerkant.
 
Deze week zijn door vervoerbedrijf “Hermes” mededelingen opgehangen op de haltes welke komen te vervallen per 8 januari.
Van de huidige halte “Heitrak”, welke 100 meter voorbij de Buizerdweg is gelegen maakt Hermes de “noodhalte” op de Buizerdweg.
De passeertijden van deze halte blijven ongewijzigd.
 

Presentatie Informatieavond 13-11-2017

Presentatie Informatieavond over de uitvoering van de herinrichting van de dorpskern Neerkant

In deze presentatie treft u de sheets aan die op 13 november 2017 tijdens de infoavond in de Moost over de herinrichting van de dorpskern Neerkant zijn gebruikt. Fasering van de uitvoering, omleidingen, riolering en duurzaam omgaan met water, zelfwerkzaamheid en contactgegevens van de personen die benaderd kunnen worden met vragen/onduidelijkheden m.b.t. de uitvoering komen hierin o.a. aan de orde.

Circa 150 mensen bezochten deze informatieavond.

 

http://www.infoneerkant.nl/images/infoavond uitvoering.pdf


Herinrichting dorpskern Neerkant

In Neerkant gaat het centrum op de schop. De Dorpsstraat, vanaf de

Vinkenbroek tot aan de Pijlkruidweg, de St. Vincentiusstraat en een stukje van

de Uitleg worden volledig opnieuw ingericht.

Het project is ontstaan op initiatief van Neerkant zelf. Leefbaar en Vitaal Neerkant speelt

hierin een belangrijke rol. Ondersteund door de gemeente Deurne heeft Leefbaar en

Vitaal Neerkant een compleet nieuw centrum ontworpen.

Karakter van een centrumgebied

De huidige wegen zijn breed en aangelegd in asfalt. Hierdoor hebben ze het karakter van

een doorgaande weg. Het nieuwe ontwerp heeft veel meer het karakter van een

centrumgebied. Met een luxe uitstraling, door toepassing van materialen zoals gebakken

klinkers en natuursteen. De bestaande verlichting wordt vervangen door moderne

ledverlichting en binnen het hele plangebied worden nieuwe bomen geplant.

Nieuwe riolering

De bovengrondse herinrichting wordt aangegrepen om ook de riolering en afwatering aan

te pakken. Door het hele plangebied wordt bestaande riolering vervangen. Er komt een

gescheiden rioolstelsel, waarbij er aparte rioolbuizen komen voor het afvalwater en

regenwater. Het totale centrumgebied wordt hiermee afgekoppeld van het rioolstelsel.

Het regenwater wordt zo veel als mogelijk lokaal geïnfiltreerd in de bodem.

Een deel wordt uitgevoerd door vrijwilligers

Voor uitvoering van dit ambitieuze plan was aanvankelijk onvoldoende geld beschikbaar.

Leefbaar en Vitaal Neerkant heeft daarop geopperd om de handen ook tijdens de

uitvoering uit de mouwen te steken. Onder aansturing van Leefbaar en Vitaal Neerkant

wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers.

Leefbaar & Vitaal Neerkant zoekt nog vrijwilligers

Bij zelfwerkzaamheid door vrijwilligers kunt u denken aan: het verwijderen en planten

van groen, het opbreken van oude bestrating, het aanleggen van nieuwe bestrating en

het verplaatsen van een bushalte. Leefbaar & Vitaal Neerkant is nog op zoek naar

vrijwilligers die mee de handen uit de mouwen willen steken en samen de dorpskern van

Neerkant mooi willen maken. Aanmelden kan op www.infoneerkant.nl.

Planning

De uitvoering start in het najaar van 2017. Het is de bedoeling om het totale project eind

juni 2018 op te leveren, voor de kermis in Neerkant.

Eerste werkzaamheden aan de Moostenstraat

Vooruitlopend op het centrumplan wordt in de Moostenstraat een nieuw riool aangelegd.

Dit gebeurt tussen de huisnummers 1 en 13. Hier komt een nieuw vuilwaterriool. Dit is

nodig, omdat het bestaande gemengde riool na de uitvoering van het centrumplan dienst

gaat doen als regenwaterriool.

Om het nieuwe riool te kunnen aanleggen, wordt het asfalt in de Moostenstraat

verwijderd. Als de nieuwe rioolbuizen er in liggen, komen er betonstraatstenen. De

trottoirs en de parkeervakken blijven gehandhaafd. Samen met Leefbaar en Vitaal

Neerkant is geconstateerd dat er bij deze werkzaamheden geen mogelijkheden zijn voor

zelfwerkzaamheid door vrijwilligers. Wat dat betreft staat dit werk dus los van de rest

van het centrumplan.

Planning

De werkzaamheden in de Moostenstraat starten op maandag 11 september en duren

circa drie weken. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Van Horssen Wegenbouw.

Autoverkeer wordt tijdelijk omgeleid via de Moostendijk. Voor vrachtverkeer vanuit

Deurne wordt een omleidingsroute via de Buizerdweg, Kleine Heitrak en Ericaweg

ingesteld. 

 

De werkgroep binnen “Vitaal Neerkant” die bezig is met de herinrichting bestaat uit:

Harold van der Aa, Remco Bukkems, Pieternel Janssen, Henk Joosten, Ruud Petit,

Patrik Trines, Ton Schreurs (voorzitter), Toine Verstappen en Jos de Vries.